ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

 Νέα ανάλυση εξαμήνου διεξήχθη από τη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάλυσης της Cerved Property Services (CPS), με έμφαση στην ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων. 

Το 66% των συνεργατών της CPS προβλέπει ότι η αγορά εμπορικών ακινήτων θα παραμείνει σταθερή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Το 27% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η αγορά θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, ενώ μόλις το 7% αναμένει ότι θα είναι πτωτική.

*** Η έρευνα έλαβε χώρα πριν από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνεπακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις διεθνώς, που είναι πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς την αναμενόμενη πορεία της κτηματαγοράς.

Στο ερωτηματολόγιο έλαβαν μέρος 200 επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων, που δραστηριοποιούνται σε πολλές ελληνικές πόλεις και κωμοπόλεις, οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο συνεργατών της CPS. Σκοπός της ανάλυσης είναι η απόκτηση πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση της νέας δυναμικής της εμπορικής αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Αναφορικά με το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις διάφορες κατηγορίες εμπορικών ακινήτων, διακρίνονται διαφορετικές τάσεις κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 70% των ερωτηθέντων, το ενδιαφέρον για τα καταστήματα και τα γραφεία θα παραμείνει σταθερό, ενώ σταθερότητα αναμένεται και για τα logistics και τα βιομηχανικά ακίνητα. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον για τα τουριστικά ακίνητα θα είναι ακόμη υψηλότερο, σύμφωνα με το 61% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Διάγραμμα 1: Αγοραστικό ενδιαφέρον για εμπορικά ακίνητα, ανά κατηγορία

Συγκεκριμενοποιώντας περαιτέρω την ανάλυση στις κατηγορίες των καταστημάτων και των γραφείων, οι συνεργάτες της CPS αναμένουν ότι το αγοραστικό και το μισθωτικό ενδιαφέρον θα διαμορφωθεί διαφορετικά για κάθε υποκατηγορία, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις κύριες και τις δευτερεύουσες αγορές καταστημάτων να διαφέρει σημαντικά.  Συγκεκριμένα, οι κύριες αγορές θα καταγράψουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με το 38% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 8% αναμένει αύξηση ενδιαφέροντος για τις δευτερεύουσες αγορές. Το 7% των ειδικών δήλωσε ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον θα είναι χαμηλότερο για τις κύριες αγορές καταστημάτων, ενώ το 55% από αυτούς αναμένει ότι θα παραμείνει σταθερό. Για τις δευτερεύουσες αγορές, η κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται με το 43% των συνεργατών της CPS να αναμένει χαμηλότερο ενδιαφέρον και μόλις το 8% υψηλότερο. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν παρατηρώντας το Διάγραμμα 4 και το αναμενόμενο μισθωτικό ενδιαφέρον για τις κύριες και τις δευτερεύουσες αγορές.

Διάγραμμα 2: Αγοραστικό ενδιαφέρον για καταστήματα 

Διάγραμμα 3: Μισθωτικό ενδιαφέρον για καταστήματα

Όσον αφορά τα γραφεία σύγχρονων προδιαγραφών και τα παλαιότερα γραφεία, ερωτηθέντες απάντησαν σχεδόν πανομοιότυπα για το αγοραστικό και το μισθωτικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον θα είναι υψηλότερο σύμφωνα με περίπου το 46% των συνεργατών, ενώ το 47% αναμένει ότι θα παραμείνει σταθερό για τα σύγχρονα γραφεία. Για τα παλαιά γραφεία ισχύει το αντίθετο, όπου μόνο το 12% των ειδικών αναμένει υψηλότερο ενδιαφέρον, ενώ το 33% αναμένει ότι θα είναι χαμηλότερο. Και πάλι, ένα σημαντικό 55% (56% για μισθώσεις) αναμένει ότι το αγοραστικό και το μισθωτικό ενδιαφέρον θα παραμείνει σταθερό.

Διάγραμμα 4: Αγοραστικό ενδιαφέρον για γραφεία

Διάγραμμα 5: Μισθωτικό ενδιαφέρον για γραφεία

Τέλος, ένας ακόμα βασικός παράγοντας είναι η πορεία των εμπορικών τιμών των γραφείων (τιμές πώλησης και ενοικίασης). Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα, σύμφωνα με το 69% και το 72% του δικτύου συνεργατών της CPS, οι τιμές πώλησης και ενοικίασης γραφείων θα παραμείνουν σταθερές μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022. Περίπου το 22% των συνεργατών αναμένει αύξηση των τιμών πώλησης και ενοικίασης, ενώ πτωτική τάση αναμένεται από λιγότερο από το 10% αυτών. 

Διάγραμμα 6: Εμπορικές τιμές γραφείων (πώλησης και ενοικίασης)

ΠΗΓΗ: e-red

Share