Απαιτούμενα έγγραφα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Απο την 1/4/2022  προκειμένου να μεταβιβαστεί ένα ακινητο  θα πρέπει να έχει  Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Εφ όσον είσαστε πωλητής είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε την συλλογή των δικαιολογητικών την ημέρα που θα αποφασίσετε να πουλήσετε. 

Επιγραμματικά τα απαιτούμενα για την σύσταση της Η.Τ.Α έγγραφα που θα χρειαστείτε ειναι τα εξής: 

  1.  – το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, καθώς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν
  2. – δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  3. – τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση,
  4. – τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.
  5. – τους τίτλους ιδιοκτησίας, τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια
  6. – το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  7. – το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  8. – το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν.4495/2017.

Share