ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση μιας αγοραπωλησίας απαιτούνται
συγκεκριμένα έγγραφα που εκδίδονται πάντα από τον πωλητή.Ο φάκελος ενός ακινήτου που θα ζητηθεί αρχικά από τον
δικηγόρο του αγοραστή και αμέσως μετά από τον συμβολαιογράφο που θα πραγματοποιήσει
την αγοραπωλησία περιλαμβάνει τα εξής.

1.

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση ακινήτου, με τη σειρά που
χρειάζονται:

 1. Τίτλοι
  ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο/α κτήσης)
 2. Τοπογραφικό
  οικοπέδου (εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο) , με τις δηλώσεις των Ν. 651/77
  και 1337/83
 3. Αδεια
  οικοδομής από την Πολεοδομία
 4. Τοπογραφικό
  οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μεταβιβαζομένου ακινήτου
  (διαμερίσματος, αποθήκης, θέσης στάθμευσης), σφραγισμένα από την
  Πολεοδομία
 5. Πιστοποιητικό
  ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου (εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό)
 6. Εγγραφο
  περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων χώρων
 7. Βεβαίωση
  μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες
  κατασκευές ή βεβαίωση καταχώρησης του αυθαιρέτου και καταβολής του
  προβλεπομένου προστίμου
 8. Τ.Α.Π.
  (εκδίδεται από το τμήμα εσόδων του αντιστοίχου Δήμου, με την προσκόμιση
  του συμβολαίου και του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ, εξοφλημένου)
 9. Φορολογική
  ενημερότητα πωλητή (αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στην Εφορία, το
  πιστοποιητικό αυτό μπορεί να το λάβει ο συμβολαιογράφος μέσω φάξ από το
  ΤΑΧΙS)
 10. Ασφαλιστική
  ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι έμπορος, μέλος ΟΕ κλπ ή
  έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 χρόνια
 11. Πιστοποιητικό
  εξόφλησης του φόρου κληρονομίας, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομία
  και ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-1995

Σημείωση:

         
Η άδεια οικοδομής, το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης
και οι κατόψεις, απαιτούνται μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί τραπεζικό δάνειο. Αλλιώς,
είναι προαιρετικά, εφόσον τα θέλει ο αγοραστής για το αρχείο του ή τα ζητήσει ο
μηχανικός του

         
Αν το μεταβιβαζόμενο είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει
προοπτική δόμησής του, συνιστάται η λήψη πιστοποιητικού δασαρχείου, το οποίο
ζητούν οι περισσότεροι ενήμεροι αγοραστές

Share