ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Άκυρη  κάθε μεταβίβαση
κτιρίου από τις 21/9/2011 χωρίς πιστοποιητικό ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ. Ωστόσο ούτε η μορφή
του πιστοποιητικού ούτε τα έγγραφα που απαιτούνται  δεν έχουν γίνει γνωστά στους μηχανικούς που
θα τα εκδώσουν !

 

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, υπολογίζει η κυβέρνηση να
έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις της για το πιστοποιητικό μη αυθαιρεσιών (
διαβάστε το προηγούμενο άρθρο ) που απαιτείται 
για τη  μεταβίβαση ή σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος σε οποιαδήποτε χρήσης κτίριο.

Το πιστοποιητικό  θα
υπογράφεται από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο που πουλάει δεν έχει αυθαιρεσίες ούτε στο
κτίσμα ούτε στη χρήση του.  Αν το κτίριο
έχει αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης χώρων θα πρέπει πριν μεταβιβασθεί να
γίνει η τακτοποίηση  με καταβολή του αναλογούντος
προστίμου .

Όσο για τα έγγραφα, το κόστος και το χρόνο που απαιτείται  για την έκδοσή του πιστοποιητικού «Μη
αυθαιρεσιών» δεν υπάρχει ακόμα σχετική  ενημέρωση.

Share