ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Τα έξοδα της αγοράς ενός ακινήτου είναι περίπου 8% του τιμήματος.
Ωστόσο δεδομένου ότι οι παρέχοντες τις υπηρεσίες τους για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχει τιμολογιακή διακύμανση.
Τα μόνα κόστη που δεν μεταβάλλονται είναι αυτό του φόρου και της μεταγραφής στο κτηματολόγιο. 

Αναλυτικά:
Α. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αν και από το 2014  η παράσταση του δικηγόρου στα συμβόλαια είναι προαιρετική, οι περισσότεροι αγοραστές επιλέγουν να τους εκπροσωπήσει δικηγόρος.
Την κύρια ευθύνη ενός συμβολαίου , την συγκέντρωση όλων των κατά νόμο απαραίτητων  εγγράφων και την οριστική έγκριση της αγοράς, την  φέρει ο συμβολαιογράφος.
Η κύρια μέριμνα του δικηγόρου του αγοραστή, είναι ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας σε βάθος 20ετίας από τα βιβλία μερίδων του υποθηκοφυλακείου/κτηματολογίου στο οποίο ανήκει το ακίνητο, αλλά και ο έλεγχος βαρών (κατασχέσεις, υποθήκες, προσημειώσεις, διεκδικήσεις από τρίτους ή το Δημόσιο κλπ.)

Αν η παράσταση του δικηγόρου αναγραφεί στο συμβόλαιο, τότε η αμοιβή του είναι τις περισσότερες φορές το 1% της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας, συν 24% Φ.Π.Α για την έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης. 

Β. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου είναι συνήθως 1% έως 0,80% ωστόσο αναδιαμορφώνεται αναλόγως της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής και μπορεί να φθάσει και το 0,10%. Όσο μεγαλώνει η αξία ενός ακινήτου τόσο μικραίνει η συμβολαιογραφική αμοιβή. 

Επιπλέον: 

1.Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, αμοιβή πέντε ευρώ  (5,00).

2.Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, τέσσερα ευρώ  (4,00).

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται στο ποσό που υπολογίζει και αναγράφει απαραίτητα ο συμβολαιογράφος στις τελευταίες σελίδες του συμβολαίου. Αυτή είναι και η απόδειξη για την εφορία της αμοιβής που καταβλήθηκε.

Τα έξοδα βαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%

 Γ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τα έξοδα για την μεταγραφή του συμβολαίου στο κτηματολόγιο  της περιοχής του ακινήτου υπολογίζονται με συντελεστή 0,475% χωρίς όριο. Και αυτό το έξοδο επιβαρύνεται με 24% Φ.Π.Α

Δ. ΦΟΡΟΙ

Ο φόρος μεταβίβασης (ΦΜΑ), δηλαδή ο φόρος που πληρώνει στην εφορία ο αγοραστής για την αγορά ενός ακινήτου είναι 3% επί της αντικειμενικής αξίας ή επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο (εάν αυτή είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής)

Σε αυτό προστίθεται ποσοστό 3% επί του ΦΜΑ υπέρ του οικείου Δήμου.

Για παράδειγμα, εάν η αξία του ακινήτου είναι 100.000€ τότε οι φόροι υπολογίζονται ως εξής:

100.000€ Χ 3% (ΦΜΑ) = 3.000€ 

 3.000€ Χ 3% (ΦΟΡΟΣ ΟΤΑ): 90€
————————————————-
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ: 3.090€

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από επαγγελματία εργολάβο, του οποίου η άδεια εκδόθηκε μετά την 01/01/2007, το τίμημα σύμφωνα με τον νόμο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 24%. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει ανασταλεί αυτή η επιβάρυνση, χωρίς όμως να έχει καταργηθεί νομοθετικά. 

Ε. ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η μεσιτική αμοιβή είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και συμφωνείται ειδικώς μεταξύ του Μεσίτη-Διαμεσολαβητή και του πωλητή, αλλά και μεταξύ του Μεσίτη-Διαμεσολαβητή και του αγοραστή.

Η μεσιτική αμοιβή συνήθως στις αγοραπωλησίες είναι 2% από τον αγοραστή και 2% από τον πωλητή και υπολογίζεται στην πραγματική αξία του ακινήτου. Αυτό όμως μπορεί να μεταβληθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου οι υποδείξεις ευκαιριών τιμολογούνται με μεγαλύτερα ποσοστά, έως και 10%. Οι αμοιβές αυτές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.

Share