ΑΥΣΤΗΡΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ

Ο νέος νόμος είναι αμείλικτος και εγκυμονεί κινδύνους για τους πελάτες των μεσιτικών γραφείων που αρνούνται να επιδείξουν την ταυτότητα τους , είτε κατά την ανάθεση πώλησης ακινήτου, είτε κατά την υπόδειξη, αλλά και για τους επαγγελματίες μεσίτες που δεν τηρούν σε αρχείο, τα σωστά στοιχεία του πελάτη.

Σύμφωνα με τον νόμο 4557 του 2018

1.Όλοι οι μεσίτες Αστικών Συμβάσεων ανήκουν στο εξής, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και επιβλέπονται στενά από αυτήν.

2.Οι μεσίτες υποχρεούνται να ζητούν και οι πελάτες να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων τους επάνω στις εντολές ανάθεσης ή υπόδειξης ακινήτου.

3.Αν ο πελάτης αρνηθεί την επίδειξη της ταυτότητας του και την καταγραφή των στοιχείων της στην εντολή ,  τότε ο μεσίτης δικαιούται να υποβάλει ηλεκτρονική αναφορά στην σελίδα www.hellenic-fiu.gr 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έγινε από τον Σύλλογο Μεσιτών Αττικής Αθηνών σε όλα τα μέλη του, κατά σύσταση της Α.Α.Δ.Ε  την 27/11/2018 , στο ενδεχόμενο που ο πελάτης αρνηθεί να επιδείξει την ταυτότητα του και ο μεσίτης δεν υποβάλλει σχετική αναφορά , ο επαγγελματίας μεσίτης κινδυνεύει με δικαστική δίωξη, μεγάλα πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

Η καταγγελία αφορά και στους εκπροσώπους πελατών Ελλήνων ή Αλλοδαπών , στους μεσολαβούντες δικηγόρους και όποιον άλλον δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον  αγοραστή.

Δεδομένου ότι στο εξής οι έλεγχοι της Α.Α.Δ.Ε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εντατικοποιηθούν, μετά από Ευρωπαϊκή οδηγία, εφ όσον συλληφθεί πολίτης ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα ελεγχθούν και όλοι οι επαγγελματίες μεσίτες με τους οποίους έχει επικοινωνήσει για την αγορά ακινήτου /ων .

Ως εκ τούτου όλοι οι νόμιμοι μεσίτες υποχρεούνται να ζητούν σε κάθε ανάθεση και κάθε υπόδειξη ακινήτου την ταυτότητα του πελάτη και την πλήρη καταγραφή των στοιχείων του στις εντολές , ανεξαρτήτως αν η συμφωνία τους είναι μικρή, μεγάλη ή καμία αμοιβή.

Θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί, ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικά μέσα (καταθέσεις, εμβάσματα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, επιταγές). Επίσης, οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών ή επιχειρήσεων και ιδιωτών, θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικά μέσα, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όμως, κι αυτό είναι σημαντικό, οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μπορούν να πραγματοποιούνται και με μετρητά, ανεξαρτήτως ποσού. Αυτό ισχύει και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, το τίμημα στις οποίες μπορεί να καταβάλλεται είτε στο σύνολό του, είτε κατά ένα μέρος του σε μετρητά χρήματα.

Share