ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για να λειτουργήσει
νόμιμα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να πληρεί ορισμένους
όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία προκειμένου
να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό κάθε τέτοιας χρήσης
κατάστημα πρέπει να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια που εκδίδεται από τον
οικείο δήμο ή κοινότητα εφόσον η λειτουργία
τους
 επηρεάζει τη ζωή των
κατοίκων, τη φυσιογνωμία και την αισθητική των πόλεων και τις εν γένει
λειτουργίες τους.

Η αδειοδότηση μπορεί
να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως μερικά χρόνια. Σημαντικό είναι, ο
ενδιαφερόμενος να απευθύνεται σε Μηχανικό (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό μηχανικό κτλ)
με εμπειρία στην έκδοση αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος,  προτού
προβεί σε μίσθωση οιουδήποτε ακινήτου, ώστε να γίνει ένας προέλεγχος σε
μια σειρά θεμάτων όπως η νομιμότητα του κτιρίου, αν υπάρχουν χώροι οι οποίοι
είναι αυθαίρετοι και χρήζουν τακτοποίησης, εάν χρειάζεται αλλαγή χρήσης στην
πολεοδομία και φυσικά αν οι χώροι του καταστήματος  είναι κατάλληλοι
για την χρήση που  προορίζεται .Προσοχή θέλουν και οι χρήσεις γης
καθώς επίσης και πιθανές αποσπασματικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων,
Νομαρχιών κλπ.

Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων
καταστάσεων και ο συνδυασμός της εκτέλεσης εργασιών και κατάθεσης των
δικαιολογητικών στο σωστό χρόνο, μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις
διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση
κερδοφόρα άμεσα.

Το
 κειμενο που ακολουθεί δεν έχει σκοπό να καλύψει όλες τις λεπτομέρειες της
διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας, αλλά είναι ένας γρήγορος οδηγός
αναφοράς και πρώτης προσέγγισης του όλου θέματος από τους εξειδικευμένους
μηχανικούς – συνεργάτες της 
EPSILON TEAM real estate PLUS Δέσποινα
Ταμπακοπούλου και Κωνσταντινο Μπακατσέλο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ

              Ως
καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος νοούνται:

·         όλα
τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων διέπεται από
υγειονομικές διατάξεις ή τον υγειονομικό κανονισμό και στα οποία γίνεται παρασκευή, διάθεση, εμπορία ή
αποθήκευση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών,
 όπως είναι
κυρίως τα καταστήματα που διέπονται από την Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και

·         καταστήματα
και επιχειρήσεις τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως κομμωτήρια, κουρεία,
στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία κλπ. που διέπονται από διαφορετικές υγειονομικές
διατάξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α.
Προέγκριση ίδρυσης – Γενικά

Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην κατ’ αρχήν εξέταση της
δυνατότητας ή μη, ίδρυσης συγκεκριμένου καταστήματος ή επιχείρησης σε
συγκεκριμένη περιοχή μετά από προέλεγχο του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Κατά τον προέλεγχο ο δήμος ή η κοινότητα εξετάζει εάν η
λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος ή της επιχείρησης είναι συμβατή
καταρχήν με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει:

τις χρήσεις γης, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου
επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή
τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης,

την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος

την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,

την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες
της πόλης.

      Επομένως κατά το στάδιο της προέγκρισης
δεν εξετάζονται όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από τις υγειονομικές
διατάξεις και αφορούν π.χ στη νομιμότητα του κτιρίου ή στις προϋποθέσεις που
πρέπει να έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κλπ. Τα
στοιχεία αυτά εξετάζονται μετά τη χορήγηση προέγκρισης.

β.
Δικαιολογητικά χορήγησης προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο ή
στην Κοινότητα αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος ή της
επιχείρησης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες,την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο
πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας μόνο:

διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής με ένδειξη της θέσης του
ακινήτου, από την απεικόνιση του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες
λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα,

εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας
ιδιοκτησίας, τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της
γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση
της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση.

γ.
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

      Για την προέγκριση
αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή, αν πρόκειται για δήμο, ή το κοινοτικό
συμβούλιο, αν πρόκειται για κοινότητα.

Εφόσον το αίτημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τότε η
δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να
εκδώσει την προέγκριση  ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας
ενός (1) μήνα.

Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΝΟΜΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

δ.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την χορήγηση
της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο (2)ακόμα μήνες,
 
ο
ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις (
υγειονομικές,πυροσβεστική κλπ) για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει,
προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Επίσης οφείλει να καταβάλει το παράβολο που προβλέπεται από
την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 533 Β’ /30-4-2002 ) όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
αντικαθίσταται με νέα χωρίς τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει
γίνει μεταφορά,   επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή ουσιώδης  τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.

Μίσθωσης ή υπομίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγραφο
βέβαιης χρονολογίας υπο τις προυποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης

Αποχώρησης ή αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου ή του
υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης

Αλλαγή επωνυμίας.

Κατά την μεταβίβαση αδείας πέραν από το προβλεπόμενο
παράβολο, τα ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση
το κατάστημα οφείλει να έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.

 
           
 ΑΔΕΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο ενδιαφερόμενος που ζητά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος και ανάλογα με το είδος αυτού, μπορεί να ζητήσει και:

 άδεια λειτουργίας μουσικής ή/και

 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του
καταστήματος,
 προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 

Για τη διευκόλυνση
των πελατών της EPSILON TEAM real estate PLUS ,η εταιρεία ξεκίνησε επίσημη
συνεργασία με τους μελετητές Δέσποινα Ταμπακοπούλου και Κωνσταντίνο
Μπακατσέλο,οι οποίοι  έναντι minimum αμοιβής, διερευνούν τις δυνατότητες
έκδοσης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε κατάστημα εντός
Αττικής. Τα απαραίτητα για τη διερεύνηση δικαιολογητικά είναι τα εξής

ü  Οικοδομική άδεια
του κτιρίου

ü  Κάτοψη
καταστήματος εγκεκριμένη απο την πολεοδομία 

ü  Διεύθυνση
ακινήτου 

Share