Οι τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας που αφορά ακίνητα και μεταβιβάσεις

Του νομικού συμβούλου της Epsilon Team real estate, Παρασκευά Λιάρτη

Μεταβολές της νομοθεσίας οι οποίες αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα ακίνητα ή τις μεταβιβάσεις ακινήτων και έγιναν με τους εντελώς πρόσφατους νόμους 5036/2013 και 5037/2013 (ΦΕΚ Α 77 και 78/28-3-23).

Ν.5036/2023

  • Με το άρθρο 14,παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με παρακράτηση ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας
  • Με το άρθρο 15, όσοι απέκτησαν ακίνητο με επαχθή αιτία δεν ευθύνονται αλληλέγγυα με τον υπόχρεο σε καταβολή ΕΝΦΙΑ
  • Με το άρθρο 19, ορίζεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου κληρονομίας παραγράφεται για θανάτους που έγιναν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008

Ν.5037/2023

  • Με το άρθρο 213 εξαιρούνται από την υποχρέωση δασικού πιστοποιητικού οι συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας
  • Με το άρθρο 230, στις περιπτώσεις μονομερούς τροποποίησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, λόγω επέκτασης με κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, η κατασκευή θα πρέπει πλέον να είναι σε όλους του ορόφους της οικοδομής «άνωθεν του ισογείου»
  • Με το ίδιος άρθρο 230, δίνεται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της σύστασης και όταν έχει γίνει επέκταση ή απομείωση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε βάρος ή υπέρ όμορης ιδιοκτησίας, από τους ιδιοκτήτες των επηρεαζομένων ιδιοκτησιών
  • Με το άρθρο 252, στις περιπτώσεις σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, καταργείται η υποχρέωση προσάρτησης αντιγράφων του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, καθώς και των κατόψεων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας
Share