ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων είναι το αρχείο (φάκελος) μέσα στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα κτίσμα.

Το αρχείο αυτό τηρείται στην ηλεκτρονική βάση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – ΤΕΕ, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι μηχανικοί .

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το αρχείο αυτό είναι:

-Γεωγραφικός προσδιορισμός (διεύθυνση)  του κτιρίου 

-Περιγραφή του οικοπέδου ή γηπέδου εκτός σχεδίου

-Προσδιορισμός του κτιρίου (διαμέρισμα, αποθήκη κλπ), τετραγωνικά μέτρα και χιλιοστά επί του οικοπέδου, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

-Βοηθητικοί χώροι 

-ΚΑΕΚ

-Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί

-Πολεοδομικές τακτοποιήσεις που έχουν γίνει

-Στοιχεία ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών

-Στοιχεία τίτλων κτήσεως (συμβολαίων) 

-Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ

Το ακίνητο που καταχωρείται στη βάση αυτή λαμβάνει κωδικό-αριθμό ιδιοκτησίας, ο οποίος το παρακολουθεί στο μέλλον. 

Μετά την καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση του ΤΕΕ, ο μηχανικός εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και βεβαίωση της παραγρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, περί της νομιμότητας του κτιρίου. 

Το έγγραφο αυτό είναι πλέον αναγκαίο για την κατάρτιση δικαιοπραξιών σε σχέση με κάθε κτίσμα από την 01-02-2021. Έχει δίμηνη ισχύ και φέρει  μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό και κλειδί ασφαλείας. 

Εξαιρετικά, μέχρι την 30-06-2021 μπορούν να γίνονται δικαιοπραξίες επί κτιρίων και με βάση τη βεβαίωση του Ν. 4495/2017, εφόσον έχει γίνει αυτοψία του μηχανικού μέχρι την 31-01-2021. 

Επίσης, το παραπάνω έγγραφο (Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου – Π.Π.Τ.Κ.) είναι πλέον αναγκαίο και για την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών ή ρυθμίσεις οικοδομικών υπερβάσεων. 

Παρασκευάς Λιάρτης
Δικηγόρος
Σύμβουλος Epsilon Team real estate

Share