ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Οσα ακίνητα αγοράζονται από 1-1-2013 και εφεξής, υποχρεούνται σε φόρο υπεραξίας πριν από τη νέα μεταβίβασή τους, σε ποσοστό 20% επί της διαφοράς τιμής κτήσης από την τιμή πώλησής τους. 

Βεβαίως, με την πάροδο των ετών, η φορολόγηση θα μειώνεται, γιατί η υπεραξία θα αποπληθωρίζεται με βάση συντελεστές που αυξάνουν ανάλογα με την παλαιότητα. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας, με κυριότερη την υπεραξία μέχρι 25.000,00 ευρώ, εφόσον το ακίνητο διακρατηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια .

Share